دانشگاه آزاد اسلامی شیرازاهداف و برنامه هاي حوزه 

1-      برنامه ریزی بمنظور ایجاد فضاهای لازم شامل : ساختمانهای آموزشی ، اداری ،رفاهی و سایر ساختمانهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب به لحاظ معماری ،
سازه ، اجراء در حداقل زمان ممکن و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه .

2-      نگهداری و بهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود دانشگاه .

3-      ایجادمجتمع های دانشگاهی و تجمیع مکانهای پراکنده با اولویت استفاده از این مکانها.

4-      دستیابی به استانداردهای ملی در زمینه فضاهای آموزشی ، اداری و رفاهی و غیره.