دانشگاه آزاد اسلامی شیرازبسمه تعالی

                                                                                                                                                            دکتر علی لیاقت
مشخصات تحصیلی :
·         دانشجوی دکتری :مهندسی عمران آب ورودی 1390 دانشگاه شهید چمران اهواز
·         فوق لیسانس: مهندسی عمران آب گرایش هیدرولیک ورودی1376وفارغ التحصیل1378ازدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
·         لیسانس : مهندسی آبیاری ورودی 1371و فارغ التحصیل 1375 از دانشگاه شیراز  
 
تخصص ها :
·         تخصصهیدرولیک ، مکانیک سیالات ،مکانیک خاک ، طراحی سازه های هیدرولیکی
 
 
سوابق اجرایی :
·         معاونت گروه مطالعات ،هماهنگی امور ایمنی وبازسازی استانداری فارس (بمدت 2سال)
·         کارشناس مسئول آموزش ومطالعات حوزه معاونت امور عمرانی استانداری فارس(بمدت10 سال)
·         معاون عمرانی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان
·         مدیر کل عمران منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی
·         همکاری با مهندسین مشاور به صورت ناظر عالیه یا مدیر پروژه (بالغ بر 30 طرح درون وبرون استانی)
·         همکاری با مرکز پژوهش های علوم جوی واقیانوسی دانشگاه شیراز
·         همکاری با مرکز RS-GIS دانشگاه شیراز
·         ناظر پروژه های ساختمانی در شهر شیراز( ناظر شهرداری شیراز)
·         نظارت بالغ بر 30000 مترمربع ساختمان در شیراز وصدرا
 
 
سوابق آموزشی :
·         مربی آموزشیار : دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران در سال 1377در حین تحصیل کارشناسی ارشد
·         عضو هیات علمی رسمی قطعی: دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از1378 تاکنون
·          دروس تدریسی : استاتیک ، مصالح وروشهای ساختمان ، مقاومت مصالح ،مکانیک سیالات، هیدرولیک، مکانیک خاک، هیدرولوژی، متره و برآورد ، تعمیر و نگهداری ساختمان ،
·         استاد راهنمای بالغ بر80 پایان نامه دانشجویان کارشناسی (پروژه )
·         استاد راهنما و مشاور 14 پایان نامه دانشجویان کارشناس ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی
 
سوابق مقالات علمی و پژوهشی چاپ شده :
·         مقاله مبانی تعیین شاخص های توزیع اعتبارات خشکسالی در استان فارس 27 و28 مهرماه 1379
·         مقاله بررسی و تحلیل مکانیزم تغییر شکل هندسی مئاندرها 29 مهرماه لغایت 1 آبان ماه 1382
·         مقاله بررسی وآنالیزخسارات اقتصادی سرمازدگی 25 ساله استان فارس طی سالهای( 1385 -1360)27 و28 تیر ماه 1385
·         مقاله مدیریت سیلاب و ضرورت آموزش همگانی 24 و25 مهرماه 1386
·         مقاله سیل نکا از دلایل وقوع تا تجارب بازسازی 24و 25 مهرماه 1386
·         مقاله پيش بيني دبي متوسط هفتگي ورودي به مخزن سد درودزن بوسيله مدلHEC-HMS  ومقايسه آن با آمار واقعي (سال 1380-1371)12 ديماه 1386
·         مقاله کاربردنانو تکنولوژی درسیمان وبهبود وضعیت کانالهای بتنی انتقال آب 5 دیماه 1387
·         مقاله مدیریت رواناب های شهری مجله سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس 1387
·         مقاله مديريت آب و استفاده مجدد از پسابها در كشاورزي سومین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب 1387
·     مقاله محاسبه سنگچین حفاظتی قوس خارجی رودخانه ها با استفاده ازمدل تغییر شکل هندسی مئاندرها(D50)- همایش بین المللی مدیریت منابع آب دانشگاه شاهرود 16 تا 18آگوست 2009
·         مقاله نقش موثر طرحهای آبخیزداری واحیای پوشش گیاهی در کاهش خسارات سیلاب شهری (مطالعه موردی استان فارس) دانشگاه کرمان 1388
·         مقاله بررسی هیدرولوژیکی خطر سیلاب در پایین دست رودخانه خشک شیراز و شبیه سازی رفتار هیدرولیکی آن در محیط سامانه اطلاعات جغرافیاییدانشگاه آزاد شیراز1388
·         مقاله بررسی ومقایسه عملکرد فرایندهای اسمز معکوس ونانوفیلتراسیون در تصفیه آبهای شور ولب شوردانشگاه آزاد شیراز1388
·         مقاله بررسی تاثیر خشکسالی وکاهش منابع آب زیرزمینی بر کیفیت آب شهرستان فسا دانشگاه آزاد شیراز1388    
·         مقاله شبیه سازی حرکت آب در خاک در سیستم آبیاری بارانی با استفاده از مدلHYDRUS1D دانشگاه آزاد شیراز 1388
·         مقاله بررسی توابع توزیع احتمال بارشهای سالانه تعدادی از ایستگاههای استان فارس وتخمین آن با دوره برگشت های مختلف دانشگاه آزاد شیراز 1389
·         مقاله بررسی تاثیر بندهای تغذیه مصنوعی بر سطح آب های زیر زمینی (مطالعه موردی :دشت هرات - استان یزد)هشتمین همایش ملی علوم ومهندسی آبخیزداری ، دانشگاه لرستان - انجمن آبخیزداری ایران 1391             
·         مقاله ارزیابی مدیریت سیلاب شهری با نگرش بر حوزه های بالادست شهر ارسنجان : انجمن سطوح آبگیرباران – جهاد کشاورزی و منابع طبیعی مشهد 1391
·         مقاله بررسی تاثیر بندهای تغذیه مصنوعی بر سطح آب های زیر زمینیدشت هرات استان یزد ازطریق تحلیل هیدروگراف سطح آب زیرزمینی دشت کننده ،همایش : دانشگاه آزاد اسلامی فردوس1391
·         Paper :The analysis of geometrical Deformation mechanism of Meanders(2009)
·         Paper: : Evaluation and comparison between inverse osmosis and nano filtration in
     purification of saline and brakish water . (2010)
 
·         Paper : prediction of the weekly Mean Discharge into Reservoir of Doroudzan dam using HEC-HMS Model and its comparison with observed data( 1992-2001)-2011 International Conference on Enviromental
·         Paper :Modeling of weather parameters using Stochastic Methods(ARIMA Model)(case study :Abadeh region,Iran)- 2011 International Conference on Enviromental
·         Paper:Determination of optimum site for artificiant recharge aided geographical information system (GIS)& logical overlay function(case study:sarpaniran plain)- published in IJMER,vol2,Issue6,Nov-Dec 2012
 
طرحهای تحقیقاتی انجام شده یا درحال انجام:
·         تعیین شاخص های خسارات خشکسالی درفصل آب شرب وآب کشاورزی در استان فارس (استانداری فارس سال 1379)
·         مديريت آب و استفاده مجدد از پسابها در كشاورزي (دانشگاه شیراز1382)
·         آنالیزخسارات اقتصادی سرمازدگی 25 ساله استان فارس طی سالهای ( 1385 -1360) (استانداری فارس سال 1386)
·         بررسی اثرات برگشت آب ناشی از امواج دریا ،درکانالهای سیل بر بنادر جنوبی (مطالعه موردی بندر عسلویه) (در حال انجام)
·         تحلیل وبررسی اثرات آموزش وکاربرد وسایل و ادوات صرفه جوئی در مصرف بهینه آب (شرکت آب وفاضلاب استان فارس1388)
·         بررسی پدیده کاویتاسیون در مستهلک کننده انرژی از نوع جامی (1390)
·         تعیین مکان بهینه و مناسب جهت تغذیه مصنوعی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی : دشت سرپنیران1391)
 
پروژه های طراحی و نظارت براجراء(مدیر پروژه)
1.       کنترل و انتقال سیلاب ودفع آبهای سطحی درون شهری بندر امام حسن بوشهر
2.       کنترل سیلاب ودفع آبهای سطحی درون و برون شهری سیدان
3.       دفع آبهای سطحی درون شهری بندر عسلویه بوشهر
4.       کنترل سیلاب وطراحی اسکله بندر نخل تقی بوشهر
5.       کنترل رسوب ودفع آبهای سطحی بندر طاهری بوشهر
6.       کنترل سیلاب ودفع آبهای سطحی درون و برون شهری بندرگناوه بوشهر
7.       ساماندهی رودخانه خشک رونیز استهبان
8.       کنترل سیلاب ودفع آبهای سطحی درون و برون شهری ایج استهبان
9.       کنترل سیلاب ودفع آبهای سطحی درون و برون شهری منطقه ششده فسا
10.   کنترل سیلاب ودفع آبهای سطحی بهمن آباده
11.   کنترل و انتقال سیلاب اردکان فارس
12.    ناظرعالیه طراحی شبکه انتقال آب سطحی علامرودشت لامرد
13.    انتقال سیلاب برون شهری منطقه افزر قیر وکارزین
14.    انتقال سیلاب برون شهری صفاشهر فارس
15.    طراحی کانال اننقال سیلاب شهری قیر وکارزین
16.    طراحی بند خاکی پشت پر سروستان
17.    طراحی بند خاکی و تغذیه مصنوعی تل سبز سروستان
18.    طراحی شبکه انتقال آب سطحی مرودشت
19.    ساماندهی ومهندسی رودخانه های شهری جهرم
20.    ساماندهی ومهندسی رودخانه های شهری کازرون
21.     به مدت 6 ماه دفتر فنی سد کوثر
22.    ناظرطراحی کانال انتقال آب وفاضلاب سلطان آباد و جرثقان شیراز
23.   ناظرطراحی کنترل سیلاب ودفع آبهای سطحی سروستان
 
 
عضویت در انجمن ها وکارگروه های تخصصی :
·         دبیر کارگروه سیل وطغیان رودخانه های استان (به مدت 4سال)
·         دبیر کارگروه کاهش اثرات بلایای طبیعی استان (به مدت 6سال)
·         عضو کارگروه کاربران GIS استان
·         عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
·         غضو ناظرین شهرداری شیراز
·         عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
 
سوابق اجرای در سمینار ، کارگاه آموزشی ، کنفرانس و همایش:
·         عضو کمیته اجرائی اولین کارگاه آموزشی و تخصصی بررسی مسائل خشکسالی استان فارس 
·         عضو کمیته اجرائی چهارمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران 
·         دبیر کمیته اجرائی اولین همایش ملی آموزش مقاوم سازی در بخش غیر دولتی
·         عضو کمیته اجرائی اولین کارگاه شناخت و راهکارهای مقابله با سرمازدگی در استان فارس
·         دبیر کمیته اجرائی همایش مدیریت رواناب وسیلاب های شهری
 
سوابق علمی در سمینار ، کارگاه آموزشی ، کنفرانس و همایش:
·         عضو کمیته علمی و کمیته داوران  اولین کارگاه آموزشی و تخصصی بررسی مسائل خشکسالی استان فارس 
·         عضو کمیته داوران چهارمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران 
·         عضو کمیته علمی اولین کارگاه شناخت و راهکارهای مقابله با سرمازدگی در استان فارس
·         عضو کمیته علمی و کمیته داوران  همایش آموزشی مدیریت رواناب و سیلابهای شهری
 
دوره های تخصصی آموزش دیده بجزء دوره های دانشگاه آزاد :
·         دوره مقدماتی وپیشرفته GIS درسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان
·         دوره محاسبات ساختمانهای فلزی و بتونی سازمان نظام مهندسی استان
·         دوره آموزشی تعیین حد حریم وبستر رودخانه ها سازمان آب منطقه ای فارس وبوشهر وکهکیلویه وبویراحمد
·         دوره آشنائی با مباحث مرتبط با تحول اداری سازمان مدیریت دولتی
·         دوره آموزشی مدیریت مصرف بهینه آب سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان
·         دوره آموزشی فرایند جوشکاری وبازرسی جوش  سازمان مسکن و شهرسازی استان
·         دوره آموزشی سازمان تجارت جهانی وبرنامه سوم توسعه عمرانی کشور