دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک تحصیلی

نوع استخدام

شماره تماس

1

محمد هادی صمیمی

رئیس اداره طراحی

لیسانس عمران

رسمی آزمایشی

09173048660

2

شهباز قربانی

کارشناس سازه

لیسانس عمران

رسمی

09177385469

3

نیما قبادپور

کارشناس معماری

لیسانس معماری

رسمی

09372007077

4

قاسم البرزی

مسئول تعمیر و نگهداری   تاسیسات

لیسانس تاسیسات

رسمی آزمایشی

09173064376

5

سید محسن یزدانی

کاردان عمران

فوق دیپلم معماری

رسمی آزمایشی

09177148259

6

اصغر محمدی

بنا

سیکل

رسمی

09171079918

7

مهدی مکارم

رئیس اداره اجرا و نظارت

فوق لیسانس سازه

رسمی

09177164065