دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 - تعمیر و نگهداری

 1- مطالعه و طراحی.  

2- برنامه ریزی برای انجام تعمیرات و نگهداری اتفاقی و دوره ای کلیه ساختمانها، محوطه ها و تأسیسات دانشگاه.