دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

  شرح وظایف اداره نظارت و اجرا

  1- فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها و طرحها ( انجام مطالعات لازم به منظور دعوت از پیمانکاران صاحب صلاحیت انتخاب
  نفرات به ترتیب اولویت در چارچوب ضوابط مربوطه، تنظیم صورتجلسه، ارسال کامل مدارک به معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه
  جهت اتخاذ تصمیم ).

  2- اخذ نظر کمیسیون معاملات واحد و سازمان مرکزی در مورد میزان هزینه پروژه ها و طرحها بر اساس مقررات مربوطه.

  3- تنظیم قرارداد ها در چهار چوب متن تأیید شده سازمان مرکزی دانشگاه ( معاونت عمرانی ).

  4- نظارت بر اجرای پروژه ها وطرحها و بررسی مقادیر کار و صورت وضعیتهای ارائه شده از طرف پیمانکاران.

  5-فراهم نمودن امکانات کاری و وسائل و ابزار مورد نیاز کارگاه.

  6- عند اللزوم فراهم نمودن امکانات نقشه برداری ، آزمایشات فنی و مکانیک خاک و سایر نیازهای فنی پروژه و ارائه به قسمتهای مربوطه.

  7- تهیه و ارائه گزارش پیشرفت کارهای عمرانی واحد به سازمان مرکزی (معاونت عمران).