دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

  شرح وظایف اداره طراحی

   

  1- بازدید از اراضی مورد نظر جهت مجتمع های دانشگاه و تهیه گزارش به منظور ارائه به معاونت عمرانی و
  ریاست دانشگاه جهت اخذ تصمیم.

  2- تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز طرحهای جامع از قبیل شرایط جغرافیایی ، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،
  سیاسی و فیزیکی موجود.

  3- تهیه و تأیید نقشه های اجرایی بر اساس صلاحیت پیش بینی شده در واحد بسیار بزرگ
  (اعم از آموزشی، اداری، رفاهی، خدماتی و غیره )

  4- تهیه لیست مصالح مورد نیاز پروژه (نوع و مقدار) و ارائه آن قبل از شروع کار اجرایی به قسمت تدارکات
  جهت تأمین به موقع مصالح.

  5- بازدید و اعلام نظر کارشناسی در ارتباط با املاکی که واحد قصد خرید یا اجاره آن را برای توسعه فضای
  مورد نیاز خوددارد و ارائه آن به مراجع ذیربط.